NL EN

De coronacrisis voorbij

14/04/2020

Erik Moniquet

Het COVID-19-virus treft ons allemaal. Eerst en vooral wordt onze gezondheid bedreigd en ons zorgsysteem zwaar op de proef gesteld. We hopen vanuit Moniquet & Company dan ook op de eerste plaats dat u en uw naasten het wel stellen, en het gezond en veilig kunnen houden. De maatregelen hebben niet alleen tot gevolg dat onze sociale vrijheden ingeperkt worden – ze treffen ook de economie recht in het hart. In zekere zin wordt de gezondheid van onze bedrijven en organisaties mee aangetast door het virus. Als ondernemers voelen we dat – niet enkel in de zorg voor onze medewerkers, maar ook in de kern van de manier waarop we waarde creëren voor onze klanten. De vraagzijde van de markt is voor velen van ons volledig verdwenen. Daarnaast kan het door gebrek aan toelevering onmogelijk zijn geworden het aanbod op peil te houden. We moeten de nieuwe realiteit omarmen, maar de vraag blijft hoe we dat best doen.

Het probleem erkennen

De coronacrisis wordt bestempeld als een Black Swan-event – een onvoorspelbare situatie met een grote impact op onze samenleving. De term werd bedacht door niemand minder dan Nassim Nicholas Taleb, professor in risk engineering. In 2007 zag hij als één van de weinigen de financiële crisis nog voordat ze gebeurde. Hij deed in datzelfde jaar ook de voorspelling dat in de toekomst de dreiging zou komen van grote epidemieën die zich op wereldniveau zouden verspreiden. Op 31 maart 2020 bestempelde Taleb in een interview met Bloomberg dat de huidige crisis echter géén Black Swan-event is. Bedrijven en overheden hadden zich ertegen kunnen wapen, stelde hij.

Of dat klopt of niet, laten we in het midden. Het is wel een interessante uitvalsbasis om ons voor te bereiden op onvoorziene gebeurtenissen. Tal van bedrijven – waaronder misschien het uwe – bevinden zich vandaag in een moeilijke of onzekere situatie door een gebrek aan liquiditeit. Een gebrek aan cash, of alleszins de mogelijkheid om op zeer korte termijn bepaalde vlottende activa in cash om te zetten. Die uitdaging heeft niets met onvoorziene omstandigheden te maken; cash genereren is en blijft de meest zuivere vorm van waardecreatie – het is dan ook de meest tastbare exponent van ondernemen.

Om dat te doen moeten we waarde creëren voor de noden in de markt; als we erin slagen die noden in te vullen, beloont de markt ons daarvoor. Daardoor kunnen we investeren en onze ondernemingen versterken, wat leidt tot meer werkgelegenheid. Door de toegenomen werkgelegenheid, stijgt de vraag en de consumptie, wat uiteindelijk resulteert in een weerbaardere economie. We durven dit weleens te vergeten. Veel noden zijn vandaag niet weg, ze zijn misschien minder zichtbaar. Wat wel weg lijkt te zijn, is de focus op de kern van het ondernemen.

Een goede cashpositie is één zijde van de medaille. Nieuwe cash genereren is de andere zijde. Tegen onvoorziene schokken kunnen we ons als ondernemer dus best voorbereiden.

Opportuniteiten

“Crisissen zijn opportuniteiten” – een platitude waarmee we vandaag om de oren worden geslagen. Dat klopt ook, maar het is een kwestie van hoe we die opportuniteiten kunnen zien en grijpen. De voorbije 18 maanden benaderden we bij Moniquet & Company geregeld bedrijven waar we duidelijk merkten dat ze niet in staat waren economische schokken op te vangen. Bij sommigen kregen we de kans hen te helpen, bij anderen dan weer niet. Nochtans kan u op basis van de juiste parameters correcte uitspraken doen over de weerbaarheid van uw bedrijf. Dat zijn niet alleen de liquide middelen op de balans. Tal van ondernemers hebben te weinig inzicht in de onderliggende mechanismen die die cash genereren. Daarin schuilen opportuniteiten. Als u de hefbomen van groei en return on invested capital (ROIC) in kaart brengt, heeft u duidelijk zicht op hoe u waarde kan creëren. Dat laat u ook toe om schokken op te vangen.

De crisis toont ook aan welke bedrijven de schokken kunnen opvangen, en aan welke snelheid. We viseren hierbij niet de bedrijven die gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid – dat is geen goede graadmeter van de overlevingskansen van een bedrijf. Wel kunnen bedrijven die op de rand balanceren enkele stresstesten inbouwen, om na te gaan wat de gevaren zijn, maar ook waar de opportuniteiten liggen. Zo zagen we een plotse rush op telewerk en digitalisering, maar langs de andere kant beseften werknemers het belang van aanwezig zijn op kantoor. Bij Moniquet & Company focussen we ons eerder op strategische en financiële uitdagingen; aan de hand van beschikbare data kunnen we via statistisch-onderbouwde modellering een aantal scenario’s uitwerken. Door te focussen op de hefbomen van waardecreatie, elimineren we de worst case scenario’s en beïnvloeden we de resultaten positief. Het is vandaag belangrijker dan ooit voor bedrijven om hierop in te zetten. Pas nadat we met ons hoofd tegen de muur lopen, beseffen we hoe belangrijk het is om ons te wapenen tegen onvoorziene risico’s.

Vandaag zijn er tal van dingen die u kan doen om uw bedrijf te versterken en zelfs verdoken opportuniteiten te grijpen. Bij Moniquet & Company deelden we de voorbije 20 werkdagen telkens één concrete tip om bedrijven in deze woelige periode uit de brand te helpen – u kan ze allemaal nalezen op onze social media. We gaan voorbij de evidenties, en staan erop om de kennis en inzichten die we bij onze cliënten opdoen met u te delen. Op die manier willen we bijdragen aan het economisch herstel.

We willen ook het gesprek op gang brengen, en luisteren daarom graag naar de meer specifieke uitdagingen die de kop opsteken in uw bedrijf of sector. In deze tijden begrijpt u beter dan wie ook het belang van samenhorigheid en solidariteit. De uitdagingen die u nu deelt en waar we samen een oplossing voor kunnen vinden, geven u in de toekomst een aanzienlijke voorsprong op uw concurrenten.

De inzichten en maatregelen van wetenschappelijk onderbouwde, onderzochte en geteste keuzes zullen de maatschappij helpen het virus te overwinnen en opnieuw welvaart en welzijn te creëren. Het is die onderbouw die bedrijven en overheden vandaag nodig hebben om te overleven en de economie opnieuw aan te zwengelen. We dragen graag ons steentje bij. Wilt u meer weten over de manier waarop wij naar bedrijven kijken? Contacteer ons via info@moniquetandcompany.com